Audio

Tiruvengadu Jayaraman

Play list

 • Nijamarmamulanu –  Ragam: Umabharanam
 • Nivu brOva – rAgam: sAveri
 • TanamItana – rAgam: bhUshAvali
 • Entu galga – rAgam:  SuddhadEsi
 • AlApanai – rAgam: mOhanam
 • Nannupalimpa – rAgam: mOhanam
 • RAmuni – rAgam: kEdAragOula

Neela Ramgopal

Play list

 • ErAmuni – rAgam: vakuLAbharaNam
 • dayarAnI – rAgam: mOhanam
 • AlApanai – rAgam: bhairavi
 • cEtulAra – rAgam: bhairavi
 • sObhAne – rAgam: pantuvarALi
 • sompaina – rAgam: Ahiri